Hạng mục thi công: Phào chỉ và sơn bả ngoài nhà.

Tổng giá trị hợp đồng: 258 triệu.