Engineer Or Architect Looking And Touching Interface With Building Design Reality Virtual Technology On Computer Tablet At Modern Office On Site . Building Automation Digital Wireless Control Concept

Tài liệu được thiết lập tiêu chuẩn

Các tính năng trực quan giúp bạn linh hoạt trong quá trình lập biểu đồ số liệu trực tiếp từ mô hình 3D. Ngay khi bạn cần xuất tài liệu 2D hoặc 3D, ARCHICAD sẽ giúp bạn hoàn thiện nhanh chóng và đảm bảo chất lượng hình ảnh tốt nhất cho tài liệu của bạn.

ARCHICAD cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn việc hiển thị tài liệu bằng các công cụ tích hợp. Bạn sẽ nhận được hiển thị chính xác tất cả thông tin đồ họa và các thông số từ mô hình BIM.

Thiết lập, tùy chỉnh thông tin đối tượng dễ dàng

Dễ dàng truy cập vào thư viện để bổ sung thông tin tiêu chuẩn cục bộ vào hồ sơ dự án.

Sử dụng những ngôn ngữ lập trình cấp cao hơn như Python để tạo các tập lệnh tự động và hoàn thiện chuỗi lệnh trong ARCHICAD. Truy cập phần tử chung, dữ liệu thuộc tính và dữ liệu liệt kê phần tử, đồng thời điều chỉnh các phần tử này và các phân loại phần tử Archicad khác nếu cần.

Building Engineers Talking Together Over Blueprints During A Worksite Inspection